Tollenslaan 35
2741 ZA Waddinxveen
Ma - Zat 7:00 - 17:00
Zondag gesloten

IDH Metselwerken

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door de éénmanszaak met beperkte aansprakelijkheid IDH Metselwerken, gevestigd te Waddinxveen,(verder te noemen IDH Metselwerken) en op alle tussen IDH Metselwerken en haar opdrachtgevers (verder te noemen de opdrachtgever) gesloten overeenkomsten.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IDH Metselwerken en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 De door IDH Metselwerken gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. IDH Metselwerken is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder administrateuren reiskosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is IDH Metselwerken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IDH Metselwerken anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht IDH Metselwerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 IDH Metselwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IDH Metselwerken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IDH Metselwerken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IDH Metselwerken worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IDH Metselwerken zijn verstrekt, heeft IDH Metselwerken het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 IDH Metselwerken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IDH Metselwerken is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IDH Metselwerken kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IDH Metselwerken de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Indien door IDH Metselwerken of door IDH Metselwerken ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 De opdrachtgever vrijwaart IDH Metselwerken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IDH Metselwerken zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal IDH Metselwerken de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal IDH Metselwerken daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.5 In afwijking van lid 3 zal IDH Metselwerken geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IDH Metselwerken kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Contractduur en uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst tussen IDH Metselwerken en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever IDH Metselwerken derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 tot en met 10 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 10 van dit artikel.

6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van IDH Metselwerken, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden is IDH Metselwerken gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

6.6 Indien IDH Metselwerken met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is IDH Metselwerken niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel.

6.7 IDH Metselwerken is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien IDH Metselwerken kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

6.8 Bovendien mag IDH Metselwerken het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan IDH Metselwerken, dat in redelijkheid niet van IDH Metselwerken mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6.9 De opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.10 IDH Metselwerken zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief kenbaar maken.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door IDH Metselwerken aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van IDH Metselwerken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IDH Metselwerken kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betalingen aanwijst.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

8.2 Indien IDH Metselwerken hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3 In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Onderzoek en reclames

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan IDH Metselwerken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IDH Metselwerken in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal IDH Metselwerken de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal IDH Metselwerken slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 gestelde.

Artikel 10 Opzegging

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft IDH Metselwerken recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan IDH Metselwerken zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IDH Metselwerken, zal IDH Metselwerken in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IDH Metselwerken extra kosten met zich meebrengt, is de opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 IDH Metselwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst IDH Metselwerken op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is IDH Metselwerken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IDH Metselwerken mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IDH Metselwerken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IDH Metselwerken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

11.4 IDH Metselwerken behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1 Indien IDH Metselwerken aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een daartoe luidend verzoek van IDH Metselwerken in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

12.2 Indien de opdrachtgever na daartoe strekkende aanmaning, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder 12.1 genoemde verplichting, heeft IDH Metselwerken het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien IDH Metselwerken aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Indien IDH Metselwerken aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van IDH Metselwerken te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van IDH Metselwerken voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van IDH Metselwerken wordt uitbetaald.

13.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De door de opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van IDH Metselwerken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan IDH Metselwerken toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 IDH Metselwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IDH Metselwerken.

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaart IDH Metselwerken voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien de opdrachtgever aan IDH Metselwerken informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IDH Metselwerken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IDH Metselwerken niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IDH Metselwerken worden daaronder begrepen.

15.3 IDH Metselwerken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat IDH Metselwerken zijn verplichtingen had moeten nakomen.

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zoveel IDH Metselwerken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IDH Metselwerken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IDH Metselwerken gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IDH Metselwerken zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IDH Metselwerken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is de rechter in de vestigingsplaats van IDH Metselwerken bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft IDH Metselwerken het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, of aan de Stichting E-Court die door partijen is aangemerkt als derde zoals bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

17.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen het geschil met behulp van conflictbemiddeling doen beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen IDH Metselwerken en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging

Deze voorwaarden zijn te raadplegen via IDH Metselwerken.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Download de Algemene Voorwaarden